Sbor dobrovolných hasičů Hvězdonice
 O NÁS
 HISTORIE
 ČLENSKÁ ZÁKLADNA
 ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA
 KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ
 FOTOGALERIE
 PARTNEŘI A SPONZOŘI
 DŮLEŽITÉ ODKAZY
 KONTAKTY
Adresa:
Sbor dobrovolných hasičů
Hvězdonice 56
257 24 Chocerady
Email:
hasici.hvezdonice@seznam.cz
sdhhvezdonice@seznam.cz
Web:
www.sdhhvezdonice.cz

HISTORIE

Ustavující valná hromada se konala dne 3. 12. 1925 zvoleni byli:
velitel - F. Janoušek
starosta - K. Jasanský
pokladník - L. Marek
jednatel - O. Nováček
Slavnost odevzdání stříkačky motorové - dar obce zdejší, konána 19. 9. 1926 - první motorová stříkačka v okrese, výroba firma Stratílek.
Nová volba velitele za odstoupivšího F. Janouška konána 1. 7. 1929, zvolen Josef Hanuška. Zřízení biografických představení v obci - Hasičské kino ve Hvězdonicích v hostinci u Řezbů-usneseno 17. 10 1929. Výnos z tohoto Kč 795,-.

Nové volby konány při valné hromadě 27. 12. 1929.
Zvoleni:
starosta - K. Jasanský
velitel - J. Hanuška
pokladník - L. Marek
podvelitel - K. J. Sekal
V roce 1929 konáno 31 cvičení sboru. Sbor získává zbrojnici a kroje Kč 4.219,58.

Rok 1932 - příjem z biografie Kč 3.300,- - využito sborem.
Sbor má 16 žáků. Volby 7. 2. 1932.
starosta - K. Jasanský
velitel - J. Hanuška
pokladník - L. Marek
jednatel - O. Nováček
Po úmrtí starosty p. K. Jasanského, spravujícího též biograf v obci, se obého ujal po volbě p. J. Jasanský.
V r. 1936 zavedeno v Hasičském kině promítání zvukových filmů.
Hvězdonice byli první obec v posázaví, kde se promítaly zvukové filmy - od února 1936 v Hotelu Praha.
V období války se nesměly konat valné hromady, uvádí dne 15. 7. 1945 jednatel p.
Znamenáček, ani schůze se nekonaly, prováděly se pouze debaty.
Hasiči byli podřízeni velení nacistické armády. Propouštění členů bylo dovoleno jen z důvodu přesídlení.
Po ukončení okupace byla znovu obnovena činnost sboru a uspořádán nábor nových členů, kterých se přihlásilo 22, tímto počet členů stoupl na 50.
V roce 1953 byly zahájeny v rámci okresů a krajů školení a soutěže o nejlepší požární družstvo. Soutěží se účastnila i naše Jednota po dobu 5-ti let s velkým úspěchem.
1953 - vítězství na okrese - krajské kolo na Zbraslavi - 5. místo 1954 - vítězství na okrese - krajské kolo v Kostelci nad Labem - 4. místo 1955 - vítězství na okrese - krajské kolo v Hořovicích - 8. místo - obdržení putovní vlajky a poháru za nepřetržité vítězství na okrese po dobu 3 let. Za toto uznání Jednota získala vý stroj a výzbroj pro dvě družstva a výměnou za starou stříkačku nový výkonný a přenosný stroj.
1959 - družstvo žactva - vítězství na okrese v krajském kole též čestné umístění.
V roce 1958 byla naší Jednotě předána nová stříkačka Praga RN PS16. Též konány přípravy na výstavbu nové požární zbrojnice. Z veřejné sbírky získáno 3.232,-Kčs. Za pomoci MNV, občanů a členů Jednoty, hlavně však za pomoci závodu Šroubárna Hvězdonice, byla v akci "Z" vystavena nová zbrojnice.
Závazky k této akci byly 35.000,-Kčs, hodnota díla potom 75.000,-Kčs.
Výstavbu zbrojnice je nutno hodnotiti jako příkladný vzor spolupráce hasičů a občanů.
V letech 1945 - 1960 se družstvo požární Jednoty účastnilo:
11x požáry objektů, z toho 2x přes řeku a to jednou v noci pomocí lodiček 8x u lesních požárů 1959 byla dodělána požární zbrojnice a začala sloužit svému účelu. Byly zřízeny žňové hlídky na SS Levín, členové se účastnili žňových prací. Na SS Levín byla dovážena voda z řeky Sázavy pro napájení dobytka. Získáno 5 nových členů.
Účast jednotky a pomoc při požárech:
hašení lesního požáru u zříceniny hradu Dubá hašení požáru stohu v Bělčicích, kde musela být voda ze vzdálenosti 1 km předávána od stroje ke stroji Přibližně v roce 1980 nám Dopravní inspektorát OOVB vyřadil požární auto T805.
Auto potřebuje celkovou opravu. MNV nemůže zajistit firmu, která by toto provedla, auta tohoto typu se již neopravují. Člen MJPO Brauner Josef st. se stará o bezvadný stav požárního auta Praga RN-PS16.
V roce 1985 zajistil MNV pro požárníky auto Praga V3S se skříňovou nástavbou od ČSLA. Auto bylo dovezeno z Kutné Hory. Bylo nutno vybourat vrata zbrojnice, prokopat vjezdy, položit panely pro zpevnění vozovky, aby bylo usnadněno vjíždění auta do zbrojnice. Brigádně se účastnili požárníci Brauner Jos. st., Brauner Jos. ml., Březina, Dráb, Řezba, Zeman, Krejcárek, Dušek V. ml., Fiala L. st.
Bývalé vozidlo T805 bylo převzato jako nepojízdné útvarem požární ochrany Benešov na součástky.
Požárníci pracují na přestavbě PV3S, jsou zabudovány sedačky, příhrady na požární materiál a nářadí. Hlavní podíl má Brauner st.
MNV objednal u OPS Benešov nová vrata, budou dodána v únoru 1986.
Rok 1987 - volby
předsedy - Řezba O.
místopředseda - Brauner J.
velitel - Kolda F.
Požární auto, které bylo již upraveno bylo nastříkáno dle předpisu - zásluhu mají Škvor, Kolda, Kadeřábek, Pohořal Z.
1990 - družstvo požárníků se účastnilo soutěže požárních družstev s umístěním na 2. místě v kategorii muži.
Požární stříkačka PS8 byla předána do opravy, kterou zajistil velitel F. Kolda v závodě Avia Praha. Tímto se značně zlepšil její výkon, který před opravou ovlivnil výsledek soutěže.
Družstvo požárníků dostalo nové přilby a opasky se sekerami.
Byl zvolen nový hospodář a to Pohořal Z. Finanční částka za sběr šrotu v obci činila 2.400,- Kčs.
1993 - byla zakoupena starší PPS12 pro požární sbor. Majitelé šroubárny p. Marek a p. Jasanský, přispěli částkou 16.000,-Kč. Finanční příspěvek obce činil 8.926,- Kč.
1995 - zprovozněna Praga RN AS16. Oslava 70. let hasičů ve Hvězdonicích, naše družstvo obsadilo 1. místo v rámci okrsku a 3. místo celkově.
1999 - ukončení činnosti, rozpuštění a zrušení sboru.

Informace čerpány z kroniky obce Hvězdonice - Jan Škoda

Akce SDH Hvězdonice
Výroční valná hromada
20. 11. 2015
Sportovní odpoledne
24. 10. 2015
Hvězdonické putování
5. 9. 2015
Hvězdonické pečené kolínko
8. 8. 2015
Dětský hasičský den
27. 6. 2015
Oslava 90.let SDH Hvězdonice, postupová soutěž okrsků Ostředek a Divišov
16. 5. 2015
Úklid obce a okolí
10. 5. 2015
Maškarní rej U Kuželků
28. 2. 2015
Copyright © Sbor dobrovolných hasičů Hvězdonice